สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

สธ.เพิ่มการคัดกรองความผิดปกติเด็กและสตรีทุกช่วง ...

สธ.เพ มการค ดกรองความผ ดปกต เด กและสตร ท กช วงว ย ว ถ ช ว ตใหม กระทรวงสาธารณส ข พ ฒนาร ปแบบและเทคโนโลย การด แลสตร และเด กแรกเก ดแบบบ รณาการด วยว ถ ช ว ต ...

รับราคา

[บัตรทอง] สปสช+สบส ย้ำทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี .

ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ สปสช.ผ่าน ...

รับราคา

บุกคัดกรองแรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงสูง-ตลาดบาง ...

22/12/2020· โคว ดโผล แล วท ส ราษฎร ฯ! โชเฟอร ส งก ง'ตลาดทะเลไทย' ตามต างด าวโดนลอยแพครบ18คนแล ว รง.ป ดพาไปท ง โฆษกตร.เผย ตามต วต างด าวโดนลอยแพในพ นท จ.สม ทรปราการครบ ...

รับราคา

สธ.เผยยอดป่วยโควิด-19 สะสม 821 ราย .

21/12/2020· สำหร บการต ดเช อในแรงงานต างด าว 360 ราย มากกว าร อยละ 90 ไม ม อาการ และรอผลการตรวจอ ก 2,600 กว าราย นอกจากน จะม การตรวจเช งร กเพ มอ ก 10,300 ราย ผลการตรวจจะทยอย ...

รับราคา

สปสช.ย้ำคนไทยทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี .

20/12/2020· เลขาธ การสำน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ย ำคนไทยท กคนท กส ทธ หากเข าข ายอย ในกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อโคว ด-19 ได ฟร ไม ต องกล วเร องค าใช จ าย แนะหาก ...

รับราคา

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : แป๊ปสเมียร์ (Pap .

การตรวจแป ปสเม ยร แบบแผ นบาง (Thin layer) เป นการเก บเซลล เย อบ ปากมดล กท กวาดได ท งหมดจากเคร องม อกวาดเซลล แล วนำเซลล ท กวาดได ไปใส ไว ในขวดน ำยาร กษาสภาพ ...

รับราคา

โควิด-19 'หมอยง' ชี้โรคระบาดต้องใช้รัฐศาสตร์ ไม่ใช่ ...

25/12/2020· โควิด-19 "หมอยง"ต้องใช้รัฐศาสตร์ ไม่ใช่นิติศาสตร์ แนะรัฐต้องผ่อนปรนความผิดทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง ให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง หาแหล่งรังโรค

รับราคา

OAE หรือ Otoacoustic Emission คือ .

โดยผลตรวจจะแสดงอย 2 ค า ค อ PASS หมายถ ง ทารกม การได ย นปกต การทำงานของห ช นกลาง และประสาทร บเส ยงภายในห ช นในปกต REFER หมายถ ง ส งตรวจซ ำ อาจเก ดจากภาวะท ...

รับราคา

คนไทยตรวจ 'โควิด-19' ฟรี! หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงรีบ ...

20/12/2020· สปสช.ย ำ คนไทยท กคนท กส ทธ หากเข าข ายเป นกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อ "โคว ด-19" ได ฟร ! ไม ต องกล วเร องค าใช จ าย หากเคยเด นทางไปพ นท เส ยง หร อเคยส มผ สก บผ ...

รับราคา

การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests) - .

การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests) เป นการตรวจท สำค ญและม ประโยชน อย างย งในกระบวนการค ดกรองโรคปอดจากการทำงานต งแต ในระยะเน นๆ ก อนท จะม อาการ เน องจาก ...

รับราคา

สธ.เร่งคัดกรอง! โควิด19 เชิงรุก 1 หมื่นรายใน 7 ชุมชน .

20/12/2020· นายแพทย โอภาส การย กว นพงศ อธ บด กรมควบค มโรค กล าวว า การระบาดของโรคโคว ด 19 กรณ จ.สม ทรสาคร จ ดต งต นอย ท ตลาดก ง และม ผ ป วยขยายวงใน จ.สม ทรสาคร และจ งหว ...

รับราคา

สปสช.ย้ำคนไทยทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี .

20/12/2020· 20 ธ.ค. – สปสช.ย ำ คนไทยท กคนหากเข าข ายอย ในกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อโคว ด19 ได ฟร ไม ต องกล วเร องค าใช จ าย แนะหากเคยเด นทางไปพ นท เส ยง.

รับราคา

"หมอยง" อยากให้งดฉลองปีใหม่ ชี้โควิดสมุทรสาครเป็น ...

20/12/2020· "หมอยง" ช โคว ด-19 กล มก อนใหญ ในสม ทรสาครเป นบทเร ยนสำค ญ ขอช วยป องก นการระบาดรอบ 2 ศ.นพ.ยง ภ วรวรรณ ห วหน าศ นย เช ยวชาญเฉพาะด านไวร สว ทยาคล น ก จ ฬาลงกรณ ...

รับราคา

แอฟริกาใต้ใช้แพลตฟอร์ม Health Passport Europe .

24/12/2020· กระบวนการน ถ กออกแบบมาให สามารถตรวจหาเช อให ก บประชาชนกว า 100,000 คนภายใน 10 ช วโมงได อย างปลอดภ ย โดยผลการตรวจ ใบอน ญาตการเด นทาง หร อเอกสารการฉ ดว คซ น ...

รับราคา

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 .

แนวทางการตรวจค ดกรองโรคต ดเช อ COVID-19 สำหร บน ส ตและบ คลากรจ ฬาฯ ท ศ นย บร การส ขภาพแห งจ ฬาฯ 15 ม นาคม 2020 ข าวเด น เน องด วยสถานการณ ...

รับราคา

สธ.เร่งคัดกรอง! โควิด19 เชิงรุก 1 หมื่นรายใน 7 ชุมชน .

20/12/2020· นายแพทย โอภาส การย กว นพงศ อธ บด กรมควบค มโรค กล าวว า การระบาดของโรคโคว ด 19 กรณ จ.สม ทรสาคร จ ดต งต นอย ท ตลาดก ง และม ผ ป วยขยายวงใน จ.สม ทรสาคร และจ งหว ...

รับราคา

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : แป๊ปสเมียร์ (Pap .

การตรวจแป ปสเม ยร แบบแผ นบาง (Thin layer) เป นการเก บเซลล เย อบ ปากมดล กท กวาดได ท งหมดจากเคร องม อกวาดเซลล แล วนำเซลล ท กวาดได ไปใส ไว ในขวดน ำยาร กษาสภาพ ...

รับราคา

สธ.เผยยอดป่วยโควิด-19 สะสม 821 ราย .

21/12/2020· สำหร บการต ดเช อในแรงงานต างด าว 360 ราย มากกว าร อยละ 90 ไม ม อาการ และรอผลการตรวจอ ก 2,600 กว าราย นอกจากน จะม การตรวจเช งร กเพ มอ ก 10,300 ราย ผลการตรวจจะทยอย ...

รับราคา

สธ.เผยยอดป่วยโควิด-19 สะสม 821 ราย .

21/12/2020· สำหร บการต ดเช อในแรงงานต างด าว 360 ราย มากกว าร อยละ 90 ไม ม อาการ และรอผลการตรวจอ ก 2,600 กว าราย นอกจากน จะม การตรวจเช งร กเพ มอ ก 10,300 ราย ผลการตรวจจะทยอย ...

รับราคา

สธ.เผยยอดป่วยโควิด-19 สะสม 821 ราย .

21/12/2020· สำหร บการต ดเช อในแรงงานต างด าว 360 ราย มากกว าร อยละ 90 ไม ม อาการ และรอผลการตรวจอ ก 2,600 กว าราย นอกจากน จะม การตรวจเช งร กเพ มอ ก 10,300 ราย ผลการตรวจจะทยอย ...

รับราคา

"หมอยง" อยากให้งดฉลองปีใหม่ ชี้โควิดสมุทรสาครเป็น ...

20/12/2020· "หมอยง" ช โคว ด-19 กล มก อนใหญ ในสม ทรสาครเป นบทเร ยนสำค ญ ขอช วยป องก นการระบาดรอบ 2 ศ.นพ.ยง ภ วรวรรณ ห วหน าศ นย เช ยวชาญเฉพาะด านไวร สว ทยาคล น ก จ ฬาลงกรณ ...

รับราคา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารก ...

งได พ ฒนากระบวนการขนส งต วอย างสำหร บงานตรวจค ด กรองทารกแรกเก ดแบบ ... การการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บก จกรรมการตรวจค ดกรอง ส ข ...

รับราคา

คนไทยทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี! .

คนไทยท กคนตรวจโคว ด-19 ฟร ! หากเข าข ายกล มเส ยงให ร บไปตรวจท นท สปสช.ย ำ คนไทยท กคนท กส ทธ หากเข าข ายอย ในกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อโคว ด-19 ได ฟร ไม ต อง ...

รับราคา

กระบี่ ลุ้นผลตรวจครอบครัวสาวแบงค์ 2 คน ลุยคัดกรอง ...

25/12/2020· พ.ต.ท.ม.ล.ก ต บด กล าวว า จากการประเม นสถานการณ ว นต อว น ตอนน เราพบผ ป วยย นย นแล ว 4 ราย และรอผลตรวจอ ก 2 ราย ซ งท มสอบสวนโรค ต ดตามกล มท ส มผ สใกล ช ด และเป น ...

รับราคา

สปสช.ย้ำคนไทยตรวจโควิด-19 ฟรี .

20/12/2020· สปสช.ย ำ คนไทยท กคนท กส ทธ หากเข าข ายอย ในกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อโคว ด-19 ได ฟร ไม ต องกล วเร องค าใช จ าย แนะหากเคยเด นทางไปพ นท เส ยง เคยส มผ สก บผ ต ...

รับราคา

กระบี่ ลุ้นผลตรวจครอบครัวสาวแบงค์ 2 คน ลุยคัดกรอง ...

25/12/2020· พ.ต.ท.ม.ล.ก ต บด กล าวว า จากการประเม นสถานการณ ว นต อว น ตอนน เราพบผ ป วยย นย นแล ว 4 ราย และรอผลตรวจอ ก 2 ราย ซ งท มสอบสวนโรค ต ดตามกล มท ส มผ สใกล ช ด และเป น ...

รับราคา

บุกคัดกรองแรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงสูง-ตลาดบาง ...

22/12/2020· โคว ดโผล แล วท ส ราษฎร ฯ! โชเฟอร ส งก ง'ตลาดทะเลไทย' ตามต างด าวโดนลอยแพครบ18คนแล ว รง.ป ดพาไปท ง โฆษกตร.เผย ตามต วต างด าวโดนลอยแพในพ นท จ.สม ทรปราการครบ ...

รับราคา

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : แป๊ปสเมียร์ (Pap .

การตรวจแป ปสเม ยร แบบแผ นบาง (Thin layer) เป นการเก บเซลล เย อบ ปากมดล กท กวาดได ท งหมดจากเคร องม อกวาดเซลล แล วนำเซลล ท กวาดได ไปใส ไว ในขวดน ำยาร กษาสภาพ ...

รับราคา

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 | .

หมายเหต แบบประเม นน พ ฒนาจาก แบบสอบถามส ขภาพผ ป วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) ศ. นพ.มาโนช หล อตระก ล และคณะ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธ บด การประเม นน เป นการประ ...

รับราคา

"ตรวจคัดกรอง" ก่อนมีเบบี๋ .

โรคธาล สซ เม ย ท ม การค ดกรองก อนการต งครรภ และแบบการวางแผนเพ อช วยเหล อสำหร บเด กท เก ดมาเป นโรคธาล สซ เม ยแล ว แต อย ในช วงอาย เหมาะสมก สามารถมาต ดต อ ...

รับราคา

โควิด-19 'หมอยง' ชี้โรคระบาดต้องใช้รัฐศาสตร์ ไม่ใช่ ...

25/12/2020· โควิด-19 "หมอยง"ต้องใช้รัฐศาสตร์ ไม่ใช่นิติศาสตร์ แนะรัฐต้องผ่อนปรนความผิดทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง ให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง หาแหล่งรังโรค

รับราคา

สปสช.ย้ำคนไทยทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี .

20/12/2020· เลขาธ การสำน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ย ำคนไทยท กคนท กส ทธ หากเข าข ายอย ในกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อโคว ด-19 ได ฟร ไม ต องกล วเร องค าใช จ าย แนะหาก ...

รับราคา

คนไทยทุกคนตรวจโควิด-19 ฟรี! .

คนไทยท กคนตรวจโคว ด-19 ฟร ! หากเข าข ายกล มเส ยงให ร บไปตรวจท นท สปสช.ย ำ คนไทยท กคนท กส ทธ หากเข าข ายอย ในกล มเส ยงสามารถไปตรวจหาเช อโคว ด-19 ได ฟร ไม ต อง ...

รับราคา

สธ.เร่งคัดกรอง! โควิด19 เชิงรุก 1 หมื่นรายใน 7 ชุมชน .

20/12/2020· นายแพทย โอภาส การย กว นพงศ อธ บด กรมควบค มโรค กล าวว า การระบาดของโรคโคว ด 19 กรณ จ.สม ทรสาคร จ ดต งต นอย ท ตลาดก ง และม ผ ป วยขยายวงใน จ.สม ทรสาคร และจ งหว ...

รับราคา

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 .

แนวทางการตรวจค ดกรองโรคต ดเช อ COVID-19 สำหร บน ส ตและบ คลากรจ ฬาฯ ท ศ นย บร การส ขภาพแห งจ ฬาฯ 15 ม นาคม 2020 ข าวเด น เน องด วยสถานการณ ...

รับราคา

แอฟริกาใต้ ใช้แพลตฟอร์ม Health Passport Europe .

24/12/2020· กระบวนการน ถ กออกแบบมาให สามารถตรวจหาเช อให ก บประชาชนกว า 100,000 คนภายใน 10 ช วโมงได อย างปลอดภ ย โดยผลการตรวจ ใบอน ญาตการเด นทาง หร อเอกสารการฉ ดว คซ น ...

รับราคา